Detektory únavy.cz

Obchodní zastoupení korejského výrobce pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Dovoz, VO a MO prodej detektorů únavy do osobních i nákladních automobilů

KONTAKT

ING. MILOŠ HUŠEK - QTEST
U Plovárny 1419
504 01 Nový Bydžov
tel: +420 495 493 718
mob: +420 604 241 122

info@qtest.cz

Vše o nákupu » Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek provozovatele (prodávajícího). Reklamační řád informuje kupujícího o záručních podmínkách a o postupu při reklamaci zboží zakoupeného od provozovatele (prodávajícího).

Provozovatel (prodávající)

Ing. Miloš Hušek – QTEST, místo podnikání: U Plovárny 1419, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 13205676, zapsané v Živnostenském rejstříku, který vede Živnostenský úřad MěÚ Nový Bydžov, DIČ: CZ510220048.

Právní rámec

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se platnými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (novým) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Kupující je povinen seznámit se před objednáním zboží s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Před odesláním objednávky je kupující vyzván, aby potvrdil svůj souhlas s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Bez tohoto souhlasu nelze objednávku odeslat.
Kupující obdrží společně se zbožím řádný daňový doklad, který je zároveň záručním listem. Daňový doklad obsahuje údaje, které jsou potřebné pro případnou reklamaci (název zboží a popř. výrobní číslo, je-li výrobcem uvedeno, dále cena a množství).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Zákonná záruční doba 24 měsíců se vztahuje na zboží nové, nepoškozené a kompletní.
U některých druhů zboží může výrobce zákonnou záruční dobu prodloužit. Tato prodloužená záruční doba je uvedena u nabízeného zboží a poté vyznačena na nákupním dokladu.
Záruční doba 12 měsíců se vztahuje na zboží, které se prodává se slevou (např. zboží použité, nekompletní, bez obalu atd.). Tato informace je vždy uvedena v popisu zboží a poté vyznačena na nákupním dokladu. U zboží, které je prodáváno za nižší cenu z výše uvedených důvodů se záruka nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta nižší cena.
Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
Na daňovém dokladu je vždy vyznačena zkrácená nebo prodloužená záruční doba. V ostatních případech platí záruční doba 24 měsíců.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží prodejní daňový doklad.
Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat zásilku společně s přepravcem a v případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená, má kupující možnost odmítnout převzetí zásilky. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je kupující povinen zásilku před přepravcem rozbalit, překontrolovat obsah zásilky (o případném poškození balíku nebo zboží se doporučuje pořídit fotodokumentaci) a sepsat s přepravcem protokol o zjištěných závadách. Bez tohoto protokolu nemůže být v případě poškození dopravou reklamace uznána. Zjevné závady nebo nekompletní zboží je třeba oznámit ihned po obdržení zboží (nejpozději následující pracovní den po dodání). Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
Kupující doloží platnost záruky předložením prodejního dokladu, popř. dokladem o reklamaci.
Smyslem záruky je ručení za případné vady materiálu nebo jeho zpracování při výrobě, tedy za vady přítomné ve výrobku již v okamžiku jeho nákupu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  • nesprávným použitím, skladováním nebo zanedbáním péče o zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, která je prodejcem nebo výrobcem určena nebo je obvyklá pro daný druh výrobku,
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo způsobem obvyklým,
  • opotřebováním způsobeným běžným používáním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti čidla),
  • jestliže byla pro tuto vadu poskytnuta sleva z kupní ceny,
  • nesprávným použitím spotřebního materiálu (např. baterie), které je v rozporu s obdrženým návodem k použití
  • mechanickým poškozením zboží,
  • provedením zásahu kupujícího či jiné neoprávněné osoby či změnou parametrů,
  • u zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
  • pokud zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí a vad vzniklých v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Reklamace

Kupující zašle reklamované zboží kompletní, dobře zabalené spolu s nákupním dokladem a písemným popisem závady na adresu prodávajícího. Před odesláním reklamace se doporučuje předem prodávajícího informovat e-mailem nebo telefonem. Některé domnělé závady lze vyřešit telefonickou konzultací.
Zboží bude dle charakteru závady opraveno. Pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právu na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Případné závady, které svým charakterem nebrání řádnému užívání věci, je rovněž možno po dohodě s kupujícím řešit přiměřenou slevou z kupní ceny.
Pokud nebyly dodány veškeré náležitosti reklamace (části zboží, doklady apod.), běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje až do doby dodání všech částí a náležitostí.
Na dárky, které byly poskytnuty zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele včetně možnosti reklamace.

Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace (za den vyřízení reklamace se považuje den, kdy kupující vyřízenou reklamaci převzal).
V případě, že reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě byla vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Toto platí při výměně celého produktu (kompletní balení výrobku), nikoliv jeho jednotlivé části. V tomto případě je délka záruční doby vždy standardně 24 měsíců, a to i v případě, že původní reklamované zboží bylo zakoupeno s prodlouřenou záruční dobou přesahující zákonnou lhůtu 24 měsíců.
O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při nákupu. Prodávající písemně potvrdí kupujícímu dobu trvání reklamace a způsob vyřízení reklamace, popř. důvod zamítnutí reklamace.
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva reklamace (např. poštovné, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Kupující zašle prodávajícímu písemnou žádost o úhradu skutečných nákladů spojených s uplatněním reklamace společně s kopiemi zaplacených dokladů do 30 dnů po vyřízení reklamace.

Spotřební materiál

V případě, že obsahem balení či předmětem nákupu je spotřební materiál (např. baterie, řemínek apod.), bývá obvyklá životnost 6 měsíců (u baterií běžně ještě výrazně nižší v závislosti na používání), není-li výslovně uvedeno jinak.
Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno, ale vzhledem k tomu, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci, je nutné přihlédnout k výše uvedenému. Záruku nelze zaměňovat se životností zboží.

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád je k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách. Kupující je při koupi zboží na Reklamační řád upozorněn a má možnost se s ním seznámit.
Prodávající je oprávněn Reklamační řád doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy.
Reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2018.